Algemene voorwaarden

1. Algemeen
 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van en met bedrijven van Salentijn BV

1.2. Afwijkende afspraken, voorwaarden of regelingen met agenten of personeel van Salentijn BV en/of gesteld in kooporders of brieven, evenals algemene voorwaarden van koper zijn slechts geldig indien en voor zover zij door Salentijn BV schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
 

2. Acceptatie
 2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend behoudens schriftelijke verklaring van het tegendeel. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van verzending door Salentijn BV van de schriftelijke (per post, mail of telefax verzonden) orderbevestiging. In geval van een gewenste betalingszekerheid, al dan niet in de vorm van een geopend accreditief, is de overeenkomst pas tot stand gekomen op het moment dat de betalingszekerheid is ontvangen.

2.2. Voor zover er sprake zou zijn van consumenten koop (al dan niet op afstand) heeft de consument alsdan jegens Salentijn BV geen recht op ontbinding ex artikel 230 P onder 5 sub 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en voor zover nodig en vereist doet de consument nu reeds onherroepelijk afstand van een mogelijk recht om ontbinding van een overeenkomst met Salentijn BV in te roepen - daar het in dat geval aantoonbaar betreft de levering door Salentijn BV van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Daar het telkens geheel op maat voor de consument gemaakte en geleverde zaken betreft op basis van diens eigen specificaties, zijn deze achteraf ook niet meer te retourneren en in te leveren bij Salentijn BV, daar deze immers zo specifiek zijn dat Salentijn BV deze niet meer kan hergebruiken voor anderen.

2.3. Salentijn BV neemt het te vervaardigen product eerst in productie, wanneer de door Salentijn BV verstrekte proef of tekening door de opdrachtgever is goedgekeurd en opdrachtgever Salentijn BV schriftelijk zulks heeft bericht, dan wel Salentijn BV die goedkeuring schriftelijk heeft bevestigd.

2.4. Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze  winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze opdrachtgever. Na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds is annulering door de opdrachtgever toegestaan.

2.5. Indien en voor zover Salentijn bij het uitvoeren van haar opdracht gebruik maakt van stempels, dan worden deze stempels voor een periode van 5 jaar na het uitvoeren van de opdracht bij Salentijn bewaard. Na het verstrijken van voornoemde termijn kan deze stempel, na toestemming van Salentijn ( op eigen gelegenheid en voor eigen rekening ) bij Salentijn worden opgehaald. Indien de stempel niet bij Salentijn kan worden opgehaald door opdrachtgever, dan behoudt Salentijn zich het recht voor de stempel te vernietigen, zonder dat Salentijn hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden door opdrachtgever.
 

3. Gewicht en hoeveelheid
 3.1. Salentijn BV zal naar beste vermogen de overeengekomen hoeveelheden leveren.

3.2. Salentijn BV wordt geacht geheel aan haar verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid product te hebben voldaan, ook wanneer tot 20% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is afgeleverd. Het werkelijke gewicht of aantal wordt gefactureerd tegen de overeengekomen prijs.
 

4. Levering
 4.1. Voor zover niet anders wordt overeengekomen geschieden leveringen vrachtvrij (FCA) tot vervoerder. Alle leveringscondities geleden conform de meest recente Incoterms.

4.2. Tijdstip van aflevering is het moment waarop de goederen de fabriek verlaten, dan wel ter beschikking van koper worden gesteld en tevens voor verzending gereed zijn. De goederen zijn, vanaf het verlaten van de fabriek voor rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich ten aanzien van dat risico naar behoren dient te verzekeren.

4.3. Indien een levering in gedeelten geschiedt, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

4.4. De afnemer is verplicht tijdig de nodige verzendinstructies te doen toekomen bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade en kosten die door zijn verzuim ontstaan.

4.5. Indien koper zich bij het afsluiten van de overeenkomst het recht heeft voorbehouden de deelleveringen en het tijdstip van aflevering nog nader aan te geven, dan dient hij binnen vier weken na een desbetreffend verzoek van ons, of binnen een met ons overeen te komen termijn omtrent de indeling zijn beslissing mede te delen. Er bestaat eerst dan een leveringsverplichting voor ons, wanneer wij de leveringsindeling schriftelijk hebben geaccepteerd.

4.6. Indien koper de goederen, of een gedeelte daarvan weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

4.7. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order door Salentijn BV is ontvangen en bevestigd in overeenstemming met artikel 2.1 en tevens alle voor de uitvoering benodigde gegevens door Salentijn BV van koper zijn ontvangen.

4.8. Salentijn BV zal naar beste vermogen de leveringstermijnen in acht nemen. Overschrijding van de leveringstermijn door Salentijn BV geeft aan koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding. Echter indien de overeengekomen levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren.
 

5. Ontvangst
 Het door of namens de vervoerder, respectievelijk koper getekende exemplaar van de vrachtbrief, vervoersdocument of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen compleet en (uiterlijk) in goede staat zijn afgegeven, tenzij een aantekening op het vervoersdocument is gemaakt.
 

6. Kwaliteit van de producten
 6.1. Salentijn BV verbindt zich tot het leveren van producten die voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties. Voor zover niets is overeengekomen zal Salentijn BV producten leveren die voldoen aan de standaardeisen die voor dergelijke producten gelden.

6.2. Alhoewel wij naar beste weten onze adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren producten verstrekken, aanvaarden wij, behalve in geval van grove schuld of opzet onzerzijds, geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirecte, door welk gebruik dan ook en aan wie of wat dan ook toegebracht.
 

7. Prijzen
 7.1. Prijzen luiden in Euro’s en zijn FCA vervoerder inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

7.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst geldende monetaire verhoudingen van binnen- en buitenlandse valuta’s, grondstofprijzen, exportsubsidies, lonen, invoerrechten, belastingen en anderen heffingen.

7.3. Salentijn BV behoudt zich het recht voor de prijzen van reeds bevestigde orders naar redelijkheid aan te passen indien er een wijziging optreedt in de in artikel 8.2 genoemde prijsbepalende factoren, voordat de producten door Salentijn BV zijn verzonden.
 

8. Betaling
 8.1. Alle betalingen dienen te geschieden volgens de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling en binnen de overeengekomen termijnen. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder korting of beroep op enige compensatie, bij een bankrelatie van Salentijn BV in Nederland.

8.2. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de koper geacht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn en hem zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht, gelijk aan de wettelijke rente vastgesteld door De Nederlandse Bank, vermeerderd met 2%. Bovendien is Salentijn BV onverminderd de haar verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze gerechtigd, hetzij verdere leveringen op te schorten hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen.

8.3. Zodra afnemer ten aanzien van enige betaling in verzuim is, worden alle door hem aan

Salentijn BV – uit welken hoofde dan ook - te betalen sommen terstond opeisbaar.

8.4. Alle kosten gemaakt door Salentijn BV als gevolg van niet tijdige betaling door koper, daaronder begrepen de honoraria van de door Salentijn BV voor de invordering ingeschakelde derden, zijn voor rekening van koper.

8.5. Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.6. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

8.7. Bankkosten berekend door de bank van koper zijn voor koper, bankkosten berekend door de bank van Salentijn BV zijn voor Salentijn BV.
 

9. Zekerheidstelling
 9.1. Salentijn BV is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van koper te bedingen.

9.2. Weigering van koper om verlangde zekerheid te stellen geeft Salentijn BV het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met vergoeding van de eventueel door Salentijn BV geleden schade.
 

10. Faillissement, surseance en dergelijke
 10.1. Indien een der partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, als gevolg van faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van deze partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

10.2. In geval een van de hierboven genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, zullen alle vorderingen van Salentijn BV op koper terstond ten volle opeisbaar zijn.
 

11. Eigendomsvoorbehoud
 11.1. Alle verkochte en geleverde producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van Salentijn BV totdat de vorderingen die Salentijn BV ter zake op koper heeft volledig zijn voldaan, de inningkosten en rente bij die vorderingen inbegrepen.

11.2. Koper is niet gerechtigd deze producten, voordat het eigendom op hem zal zijn overgegaan, eventueel be - of verwerkt aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen. Niettemin is koper bevoegd om over de producten te beschikken voor eigen be- en verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper zal te allen tijde er aan meewerken dat Salentijn BV haar eigendomsrecht kan effectueren.

11.3. Indien onbetaalde leveringen door ons aan koper gedaan door laatste zijn doorverkocht, treden de hierdoor ontstane vorderingen in de plaats van geleverde goederen en worden als zodanig bij voorrang onvoorwaardelijk aan ons overgedragen.

11.4. Onverminderd onze overige bevoegdheden hebben wij zolang al onze vorderingen niet zijn voldaan, het recht de geleverde goederen terug te nemen/te halen, ook in geval van wanprestatie, faillissement of surseance van betaling van de afnemer. Voor dat geval verleent de afnemer ons nu reeds toestemming tot toegang tot zijn terreinen en opstallen. Bij het niet nakomen van de overeenkomst zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht tot het vorderen van schade, gederfde winst, rente en kosten.
 

12. Reclame
 12.1. Onmiddellijk na ontvangst van de producten door koper, dient koper de producten te inspecteren en Salentijn BV onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van foutieve leveringen en eventuele gebreken, onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. Reclames die niet gedaan zijn binnen 8 dagen na ontvangst van de producten worden niet geaccepteerd.

12.2. Indien de goederen nadat koper een verborgen gebrek heeft ontdekt, of had moeten ontdekken, op enigerlei wijze be- of verwerkt, dan wel doorverkocht zijn, vervallen alle eventuele aanspraken wegens verborgen gebreken. Dit is niet van toepassing, indien koper het verborgen gebrek binnen bovenvermelde termijn bij verkoper heeft gemeld en indien hij aantoont, dat de verdere be- of verwerking noodzakelijk was ter afwending van verdere schaden.

12.3. In geval van reclamering zal Salentijn BV alles in het werk stellen om de klacht te beoordelen en zo nodig tot herstel conform de bepalingen in artikel 13 lid 2 hieronder overgaan.

12.4. De producten kunnen slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Salentijn BV voor haar rekening en risico worden geretourneerd.

12.5. Reclames worden niet in behandeling genomen, wanneer onze opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven in zijn verplichtingen aan ons, uit enige overeenkomst.
 

13. Aansprakelijkheid
 13.1. Elke aansprakelijkheid van Salentijn BV ten gevolge van een tekortkoming die toe te schrijven is aan Salentijn BV is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de producten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Salentijn BV.

13.2. Indien een reclame gegrond is, heeft Salentijn BV de keuze, hetzij tot vernieuwde respectievelijke aanvullende levering, hetzij de gereclameerde producten gratis door soortgelijke producten te vervangen, dan wel koper geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de verplichting de factuurwaarde van de producten te betalen. In deze gevallen moeten de desbetreffende goederen in oorspronkelijke en onbeschadigde staat worden teruggezonden. De kosten van terugzending zijn dan voor onze rekening. In eerst genoemde gevallen heeft koper niet de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Salentijn BV op te schorten.

13.3. Behoudens het in lid 1 en 2 van dit artikel gestelde is Salentijn BV niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten, welke voor onze opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen aan onze goederen door ons aan de opdrachtgever geleverd, tenzij en voor zover onze aansprakelijkheidsassuradeuren dekking verlenen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor bedrijfsschade daaronder uitdrukkelijk te verstaan materiële schade aan verwerkingsmachines. Ook sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade veroorzaakt door het geleverde product. Evenmin heeft koper enig recht op schadevergoeding voor eventuele bijkomende schaden of voor schaden, welke voortvloeien uit vertraging of onmogelijkheid van vervangende levering.
 

14. Industriële eigendom
 14.1. Salentijn BV behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar geleverde producten.

14.2. Door Salentijn BV in het verkeer gebrachte producten mogen niet, dan na haar schriftelijke toestemming en op nader door haar te stellen voorwaarden, onder merken waarop zij de rechthebbende is of onder vermelding van haar handelsnaam worden aangeboden of verhandeld, noch is het koper toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salentijn BV om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

14.3. Koper is gehouden de bovenstaande bepalingen van dit artikel eveneens aan zijn eigen afnemers op te leggen.
 

15. Overmacht
 15.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die Salentijn BV niet toe te rekenen zijn, is Salentijn BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, het zij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

15.2. Salentijn BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of voor derden door opschorting of annulering als gevolg van overmacht.

15.3. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid waarmede Salentijn BV redelijkerwijs geen rekening kan houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, natuur en milieurampen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van materialen van leveranciers, geheel of gedeeltelijke in gebreke blijven van derden van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, transportmoeilijkheden, brand en andere calamiteiten in het bedrijf van Salentijn BV en/of haar leveranciers.

15.4. Indien Salentijn BV zich op de bovengenoemde omstandigheden beroept, zal zij koper van het intreden alsook van het aflopen, daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

15.5. Indien gehele of gedeeltelijke opschorting als in artikel 15.1  bedoeld de latere prestatie van Salentijn BV zo grondig voor koper in betekenis zou doen veranderen, dat acceptatie daarvan door deze laatste redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd, is koper van zijn verdere afnameverplichtingen ontslagen.
 

16. Strijdigheid met wettelijke bepalingen
 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 

17. Overdracht van rechten en verplichtingen
 17.1. Geen der partijen is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de anderen partij gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.

17.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de zeggenschap over alle of een niet onbelangrijk deel van de activiteiten van koper direct of indirect in andere handen overgaat, dient koper Salentijn BV hiervan onmiddellijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. Salentijn BV behoudt in een dergelijk geval het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 1 maand eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit recht vervalt echter indien Salentijn BV het niet heeft uitgeoefend binnen 1 maand nadat de bedoelde overgang door koper aan Salentijn BV schriftelijk bekend is gemaakt.
 

18. Toepasselijk recht
 Op een overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

19. Geschillenbeslechting
 Alle geschillen tussen partijen, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen naar keuze van Salentijn BV worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement waar Salentijn BV haar zetel heeft of door een andere bevoegde rechter.